Większe zaangażowanie pracowników w sektorze publicznym

Wyzwania współczesnego rynku pracy powodują konieczność weryfikacji podejścia do organizacji czasu pracy. Pracownicy oczekują większej elastyczności i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pracodawcy natomiast chcą wypoczętych i kreatywnych pracowników – zwłaszcza w rozwijających się sektorach gospodarki cyfrowej. 40-godzinny tydzień pracy jest stosowany w krajach europejskich od stulecia, chociaż wydajność pracy w tym okresie znacznie wzrosła. Pandemia zmusiła również wielu pracowników do pracy w domu i zmodyfikowania kalkulacji czasu pracy.

6 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt ENGAGED. Partnerzy z Hiszpanii, Włoch, Litwy, Polski, Serbii i Macedonii Północnej przedstawili wyniki swoich dwuletnich badań. Raport porównawczy obejmował zagadnienia regulacji czasu pracy oraz statystyki pokazujące trendy w tym obszarze w krajach partnerskich. Średni tygodniowy czas pracy zmniejszył się w ostatniej dekadzie w analizowanych krajach, a najniższe poziomy odnotowano w Hiszpanii i we Włoszech. Z kolei kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów Zachodnich odnotowały stosunkowo wysokie wartości średniego tygodniowego czasu pracy. Tendencja zmniejszania czasu pracy dotyczyła zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale w tej drugiej grupie była większa, co pozwoliło na zmniejszenie luki w czasie pracy kobiet i mężczyzn. W sektorze administracji publicznej czas pracy był krótszy od średniej w gospodarkach narodowych (z wyjątkiem Litwy). Wynika to z krótszych godzin pracy uzgodnionych w układach zbiorowych pracy w Hiszpanii (37,5 godziny tygodniowo) i we Włoszech (36 godzin tygodniowo). W Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach Zachodnich niższy średni czas pracy jest efektem mniejszej liczby nadgodzin w administracji publicznej niż w sektorze prywatnym.

Partnerzy przedstawili także kodeks dobrych praktyk w zakresie nowatorskich rozwiązań w zakresie czasu pracy: na Litwie – wprowadzenie dodatkowych dni wolnych dla pracowników socjalnych w ramach układu zbiorowego, w Polsce – skrócenie czasu pracy do 33,7 godziny tygodniowo dla pracowników zmianowych i do 39 godzin tygodniowo dla pracowników administracyjnych i badawczych w jednym z dużych zakładów przemysłowych w Serbii – elastyczna organizacja pracy podczas pandemii. Więcej dobrych praktyk można znaleźć w publikacji projektu.

Podczas ostatniej sesji partnerzy przedstawili zestaw rekomendacji skierowanych do parlamentów swoich krajów, pracodawców i związków zawodowych. Należą do nich np. Skrócenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, wprowadzenie elastycznych godzin pracy, prawo do odstąpienia od umowy, czy bardziej zaawansowane rozwiązania, jak np. Możliwość wyboru między coroczną podwyżką a dodatkowym czasem wolnym (rozliczanym tygodniowo). podstawa lub zagregowane w postaci dodatkowych dni urlopu).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *