Ładuję...

CezaryWielgus.pl
CezaryWielgus.pl

PROGRAMISTA GRAFIK

Jak stworzyć regulamin sklepu internetowego?

Dzisiejsze czasy nie bez przyczyny nazywamy „erą informacji”. Internet stał się nierozerwalną częścią naszego życia. Nawet ten artykuł czytasz korzystając z komputera lub smartfona. Jednak Internet, a w szczególności biznes w nim prowadzony, powinien podlegać regulacjom prawnym. Polskie oraz Europejskie prawo wielokrotnie nawiązuje do działań prowadzonych przez przedsiębiorców w Internecie. Istnieje zatem wiele przepisów chroniących konsumentów oraz sprzedawców. Jak zatem je stosować w swoim sklepie internetowym?

W tym artykule pokażę Ci jak zabezpieczyć sklep internetowy pod kątem prawnym, bez wchodzenia w zawiłe meandry ustaw i rozporządzeń.

Jeśli planujesz rozpocząć swój biznes w Internecie to zachęcam Cię do przeczytania tego artykułu, ponieważ pod jego koniec przygotowałem dla Ciebie coś specjalnego.

Rozpoczynając działalność sprzedażową lub usługową w Internecie, należy pamiętać o dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności z nią związanych. A jest ich niemało.

Zanim jednak rozpoczniesz działalność  w Internecie, powinieneś sobie zadać kilka pytań jej dotyczących?

 • Czy działając w sieci, muszę zarejestrować swoją działalność gospodarczą?
 • Jaki podatek odprowadza się dokonując transakcji online?
 • Czy muszę posiadać kasę fiskalną?
 • Jak przygotować regulamin i politykę prywatności?

Poszukajmy razem odpowiedzi!

Działalność gospodarcza w sieci

Co do zasady każdą działalność gospodarczą należy zarejestrować, chociaż Konstytucja Biznesu (pakiet ustaw regulujących zakładanie i prowadzenie biznesu), począwszy od 30 kwietnia 2018 roku, wprowadza w życie szereg zmian, w tym tzw. działalność nierejestrowaną. Jednak ze względu na warunki, które przedstawię poniżej, należy raczej przyjąć, że taki obowiązek będzie na przedsiębiorcy spoczywał.

Ustawa Prawo Przedsiębiorców określa te warunki w art. 5. Zgodnie z jego treścią działalność nierejestrowana to taka:

– z której przychód należny (czyli taki, który nie musi zostać faktycznie otrzymany) nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– która prowadzona jest przez osobę, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zostało w wysokości 2250 zł. Oznacza to, że przychód należny nie może przekroczyć 1125 zł. Tylko w takim wypadku nie ma obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

Warto też zaznaczyć że działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Po ustaniu warunków uprawniających do traktowania przychodu jako działalności nierejestrowanej albo gdy dokonana zostanie rejestracja działalności w CEIDG, wówczas działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Dlatego stosując się do wyżej wymienionych przepisów warto zarejestrować działalność gospodarczą.

Formy opodatkowania działalności

Tak jak wszyscy inni przedsiębiorcy, przedsiębiorca działający w Internecie jest zobowiązany do wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie odpowiedniego rozliczenia przychodu z tej działalności. Działalność może być prowadzona w dowolnej, prawnie dopuszczalnej formie, czyli zarówno w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jak i także spółki kapitałowej czy osobowej.

Podatnicy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą mogą być opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych albo podatkiem liniowym. W każdym wypadku muszą prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kryterium wyboru w tym przypadku stanowi przychód.

Poza podatkiem dochodowym, funkcjonuje także podatek od towarów i usług, powszechnie znany jako VAT. Na gruncie tego podatku należy w szczególności rozważyć obowiązek ewidencjonowania wszelkich transakcji przy pomocy kasy fiskalnej.

Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,  jest zobowiązany do ewidencjonowania każdej takiej transakcji na kasie fiskalnej. Dotyczy to również przedsiębiorców sprzedających swoje produkty i usługi w Internecie. Jednak istnieje możliwość ewentualnego zwolnienia realizowanych transakcji, na rzecz konsumentów z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Należy także pamiętać, że nie jest obojętne czy transakcje dokonywane są tylko na terenie Polski czy też poza jej granicami. Komplikacje zaczynają się wtedy, gdy przedsiębiorca zamierza sprzedawać na rzecz zagranicznych podatników. Ci z Was, którzy myślą o sprzedaży e-booków lub innych towarów rozprowadzanych drogą elektroniczną poza granice Polski, powinien zainteresować się tak zwaną procedurą MOSS. Jest to procedura stosowana w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych w innych krajach i polega na stosowaniu zagranicznych stawek podatku VAT przy sprzedaży.

Czym jest regulamin sklepu internetowego?

Niezależnie od kwestii finansowych, osoby rozpoczynające sprzedaż drogą elektroniczną muszą pamiętać o kilku innych, istotnych kwestiach prawnych. Z przepisów prawa wynika jasno; w sytuacji, gdy stronami umowy w obrocie konsumenckim są konsument i przedsiębiorca, to na tym ostatnim ciąży szereg obowiązków. Jak wynika z tego co napisałam przepisy prawa mówią o umowie.

Skąd zatem obowiązek posiadania regulaminu sklepu internetowego i dlaczego jest on dla przedsiębiorcy taki ważny? Ponieważ w handlu internetowym to regulamin zastępuje umowę. Z przepisów prawa wynika, iż zawierając taką umowę musisz przedstawić konsumentowi szereg informacji w sposób jasny i zrozumiały. Zakres tych informacji określają tzw. przepisy o prawach konsumenta. To właśnie w regulaminie należy zawrzeć prawem wymagane informacje, jednocześnie wypełniając tym samym obowiązki, które nakłada na ciebie ustawa o prawach konsumenta.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Z przepisów jasno wynika, iż przed dokonaniem transakcji przedsiębiorca musi przedstawić konsumentowi szereg informacji. Obowiązki informacyjne, ciążące na przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży online, są jednak bardzo rozbudowane.

Ustawodawca wyraźnie wskazuje także moment, w którym należy je przedstawić konsumentowi. Musi on nastąpić najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość (czyli w momencie dokonywania zakupu). Te obowiązki informacyjne można spełnić zamieszczając je w regulaminie, z którym konsument musi się zapoznać zanim dokonana zostanie transakcja.

Lista informacji zamieszczanych w regulaminie powinna być jednak dostosowana do profilu działalności oraz technicznych aspektów sklepu internetowego.

W regulaminie przedsiębiorca musi między innymi przedstawić:

 • główne cechy świadczenia,
 • dane identyfikujące, w szczególności informacji o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
 • informacje o adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którym można skontaktować się z przedsiębiorcą,
 • informacje o adresie, pod którym można składać reklamacje,
 • informacje o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie lub świadczenia wraz z podatkami,
 • informacje o sposobie i terminie zapłaty,
 • informacje o sposobie i terminie spełnienia świadczenia lub świadczeń przez przedsiębiorcę,
 • informacje o stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
 • informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy,
 • informacje o obowiązku dostarczenia towaru bez wad przez przedsiębiorcę;
 • informacje o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Dodatkowo regulamin sklepu internetowego musi być napisany w taki sposób, aby był wolny od postanowień niezgodnych z prawem czyli tzw. klauzul niedozwolonych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *